شێوەو هەرمان کەردەیما

خیاڵ و ئەرکەیلمان


دنیای فرە زوان و فرە چاندیێ ک لە تێ مافەیل زوانی گشت ملەتەیل وە پەی قانوون سەڵمینریانە و وەڕێیەو بریەن...

خیاڵ و ئەرکەیلمان

وەڕێیەوبردن کارەیلێ جوور کۆنفرانس، پانێل، سمینار و کارەیل وەکۆمەڵ لە سەر فرە زوانی و فرە چاندی و لە بان ڕەوش زوانناسی کۆمەڵایەتی؛ کردنەوەی کارگایل فێرکاری خوەنین و نویسین وە کوردی و کارگایل فێرکردن کوردی ئڕا کوردی نەئاخێوەیل؛ پاڵپشتی لە نەشریەیل کوردی و چاپکردن نەشریە؛ و و لە ڕێ ئێ کارەیلەو هاوبەشیکردن لە ئەونوابردن وشیاری زوانی و فرە زوانی و فرە چاندی.